Podmínky

Podmínky poskytování služeb na portálu hygienistky.cz

§1 Všeobecná ustanovení

Poskytovatel služeb: společnost VAL s.r.o. zapsaná v OR vedeným Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 170184, IČ: 24737941, DIČ: CZ24737941, dále i „poskytovatel“ nebo „provozovatel“.

Portál: www stránky vedené poskytovatelem služeb na adrese http://www.hygienistky.cz.

Uživatel: fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, která po vyjádření souhlasu s podmínkami a po ukončení registrace získává přístup k službám nabízeným poskytovatelem služeb.

Profil: soubor údajů týkajících se hygienistky, školy nebo instituce umístěný na portálu.

Účet: záznam v databázi portálu, který potvrzuje skutečnost, že daná osoba je uživatelem, na základě čehož má po uvedení přihlašovacího jména a hesla přístup k určitým službám.

Služba: služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby, uživatele, bez současné přítomnosti stran.

Podmínky jsou pro uživatele závazné, a to bez uzavření zvláštní smlouvy.

§ 2 Druhy a rozsah služeb

Poskytovatel umožňuje uživatelům zveřejňovat informace uspořádané podle kategorií.

Poskytovatel zpřístupňuje vyhledávač hygienistek a zařízení.

Přístup k většině služeb portálu je zdarma. Poskytovatel služeb si však vyhrazuje právo na zavedení poplatků za libovolné služby poskytované v rámci portálu a zároveň se zavazuje, že o těchto změnách bude informovat s příslušným předstihem.

§ 3 Podmínky poskytování služeb

Uživatel se může přihlásit k portálu, jakmile provede registraci. Přihlašuje se pomocí přihlašovacího jména a uživatelského hesla určeného při registraci.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasné přerušení poskytování služeb z důvodu modernizace nebo úprav portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.

Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.

§ 4 Profily hygienistek, škol a institucí

K vytvoření profilu, je nutné uvést alespoň základní údaje.

Každá hygienistka, škola nebo instituce má pouze jeden profil. Není možné vytvářet společné profily pro několik uživatelů. Profily, které se opakují, budou odstraněny.

Uživatel může přidat pouze fotografii, na kterou má vlastnická práva. Zároveň souhlasí se zveřejněním těchto fotografií na portálu. Vzhledem k vlastnostem digitálního formátu, je povoleno fotografie upravit pod podmínkou, že se bude jednat o provedení celkové úpravy z důvodu kvality (např. sytost, kontrast). Nelze používat selektivní úpravu za účelem přidání nebo odstranění určitých součástí, spojovat několik fotografií nebo upravovat její originální uspořádání. Je zakázáno přidávat fotky pornografické povahy nebo takové, které nekorespondují s profesionálním charakterem portálu.

V případě, že fotografie nesplňuje výše uvedené kritérium, může být odstraněna poskytovatelem služeb bez upozornění a bez oznámení této skutečnosti uživateli. Veškerá právní odpovědnost za zveřejněnými fotografiemi jde za uživatelem, nikoli za poskytovatelem služeb.

Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že nejsou pravdivé.

§ 5 Podmínky uzavírání a ukončení smluv o poskytování služeb

Smlouva se uzavírá automaticky po registraci na portálu a aktivaci účtu.

Registrací účtu uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto podmínek a zavazuje se je dodržovat.

V případě, že uživatel odvolá souhlas s kterýmkoli ustanovením podmínek, je povinen okamžitě odstranit svůj účet nebo oznámit poskytovateli služeb odvolání souhlasu.

Aby mohl být uživatel zaregistrován, musí vyplnit formulář umístěný na webové stránce http://hygienistky.cz/prihlaseni.

Poskytovatel zajišťuje uživatelům přístup k jejich vlastním údajům a umožňuje jejich opravu a doplnění. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu uživatele. Pouze v případě, že o to požádá oprávněný orgán.

V případě pochybností ohledně pravdivosti uživatelem uvedených údajů, může poskytovatel služeb požádat o předložení příslušných dokumentů potvrzujících tyto údaje. Pokud uživatel takovéto dokumenty nepředloží, může poskytovatel služeb tyto údaje odmítnout zveřejnit nebo odstranit již zveřejněné informace.

Pokud se uživatel zaregistruje na portálu, pak zároveň:

  • potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem podmínek a souhlasí s nimi.
  • souhlasí se zpracováváním osobních údajů podle ustanovení těchto podmínek a se zveřejněním profilu na portálu.
  • potvrzuje správnost údajů jím uvedených.
  • souhlasí se zasíláním systémových hlášení o přerušení provozu portálu z technických důvodů, změnách podmínek, nových funkcích a se zasíláním obchodních informací na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

Je zakázáno používání účtů, které patří jiným osobám.

Na uvedenou e-mailovou adresu bude uživateli doručena zpráva, ve které se nachází odkaz. Otevřením tohoto odkazu se aktivuje účet a uživatel se může přihlásit.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a provozovatel garantuje, že zveřejněný profil nebo příspěvek, který splňuje všechny podmínky webu, ponechá na portálu minimálně jeden rok.

Každá ze stran může vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickou cestou bez uvedení důvodů s okamžitou platností.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na ukončení smlouvy odstraněním účtu v případě, že je jednání uživatele v rozporu se zákonem, podmínkami nebo poškozuje dobré jméno portálu.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu, včetně odstranění všech dat shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem. Uživatel nemá žádný nárok vůči poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

§ 6 Zodpovědnost

Poskytovatel není zodpovědný za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu uživatelem.

Uživatel přebírá úplnou zodpovědnost za porušení zákona nebo za škodu vzniklou následkem jeho jednání na portálu, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných.

Poskytovatel služeb výslovně prohlašuje, že používání portálu a služeb, které jsou na portálu poskytovány, je prováděno na vlastní nebezpečí uživatele. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby dodávané prostřednictvím Portálu se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti nebo použitelnosti.

Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické a právní vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatného zboží a služeb. Nezodpovídá ani za následky nesplnění nebo nedostatečného splnění závazků, které kdokoli přijal prostřednictvím portálu a za schopnost těchto osob přijímat závazky.

Zodpovědnost poskytovatele služeb za řádnou kvalitu placeného zboží a služeb upravují zvláštní předpisy, které jsou základem k poskytování placených plnění.

Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu v celku nebo v části.

V případě, že bude poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávní povaze uchovávaných dat přidaných uživatelem a o znemožnění přístupu k těmto údajům, poskytovatel služeb nezodpovídá vůči tomuto uživateli za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

Ačkoli poskytovatel vynaložil velké úsilí pro zabezpečení správnosti informací na těchto stránkách, provozovatel za ně nepřejímá jakoukoli zodpovědnost. Materiály mohou obsahovat nesprávné informace nebo typografické chyby. Tímto potvrzujeme, že spoléhání se na jakoukoliv informaci, prohlášení nebo poznámku je jen na vaše riziko.

§ 7 Copyright

Portál je jak v části, tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem poskytovatele. Žádná část tohoto portálu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu poskytovatele. Všechna práva vyhrazena.

§ 8 Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení

Poskytovatel vynaloží veškeré úsilí k zajištění správného fungování portálu a poskytne pomoc při řešení problémů spojených s jeho fungováním.

Výhrady týkající se správnosti údajů umístěných na portálu se nahlašují pomocí e-mailu info@hygienistky.cz.

Uživatel může podávat reklamace na poruchy fungování portálu, problémy a připomínky tykající se služeb poskytovaných v rámci portálu ve lhůtě 14 dní, a to oznámením události na adresu: info@hygienistky.cz.

Reklamace bude vyřízena do 30 dní ode dne jejího podání. V případě, že nebude možné dodržení této lhůty, poskytovatel služeb oznámí před jejím ukončením důvody prodlení a stanoví další lhůtu.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na nevyřízení reklamace, pokud bude reklamace vyplývat z neznalosti těchto podmínek, jejich příloh nebo právních předpisů.

§ 9 Závěrečná ustanovení

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto podmínky po předchozím oznámení této změny uživatelům na e-mailové adresy uvedené při registraci.

Uživatel zodpovídá za následky vyplývající z neuvedení e-mailové adresy nebo adresy, ke které nemá přístup případně adresy, která není správná nebo která patří jinému subjektu. Uživatel se tak vystavuje zejména riziku v podobě nedoručení oznámení podle předchozího odstavce.

Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování služeb je soud místně příslušný dle sídla poskytovatele služeb.

Používáním tohoto portálu dáváte Váš souhlas s výše uvedenými skutečnostmi.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2015.

Vložte svůj profil, kurz, článek, slevu nebo inzerujte.

Vložit cokoliv