Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Kontaktní údaje

adresa: Poděbradská 2, Karlovy Vary
telefon: 353 233 936
email: sekretariat.skoly@zdravkakv.cz
www: www.zdravkakv.cz
<
>
Odborná učebna Odborná výuka Odborná výuka Přednáška studentek DH v ZŠ Přednáška studentek DH v MŠ MŠ Pernink ZŠ Pernink MŠ Dalovice "Člověk v tísni"

O škole

Obor Diplomovaná dentální hygienistka byl na naší škole otevřen v roce 2010 a v červnu roku 2013 složili závěrečné zkoušky první absolventi. V tomto školním roce opět přijímáme studenty do 1. ročníku. Studium je tříleté, ukončené závěrečným absolutoriem, jehož součástí je zkouška z odborných předmětů, zkouška z jazyka a obhajoba absolventské práce. Absolventi získávají označení Diplomovaný specialista v oboru, zkratka DiS. Naše odborná učebna pro dentální hygienu je také registrovaným zdravotnickým zařízením a poskytuje služby v oblasti ústní hygieny široké veřejnosti. Studenti DH v rámci studia pravidelně navštěvují naše spolupracující instituce (MŠ, ZŠ, SŠ, domovy pro seniory, domovy pro handicapované atd.), kde přednášejí pod vedením odborného vyučujícího péči o ústní dutinu. Tyto akce patří mezi velmi oceňované a vyhledávané nejen jednotlivými institucemi, rodiči dětí, ale i našimi studenty.
Školní rok je rozdělen na zimní a letní období. Každé období je ukončeno třítýdenním zkouškovým obdobím. Výuka v průběhu školního roku je rozdělena do bloků teoretického a praktického vyučování. Kromě profilových odborných předmětů je věnována pozornost i předmětům, které jsou nezbytné pro budoucí zdravotnické pracovníky a zároveň umožňují rozšíření všeobecného vzdělání, jako např.: Psychologie a pedagogika, Výchova ke zdraví, Filozofie, Etika, Management, apod. Značný důraz je kladen také na výuku cizích jazyků. Významnou část vzdělávání tvoří odborná praxe, která je organizována ve čtyřtýdenních blocích na vybraných pracovištích.
Organizace studia je založena na vyšší úrovni samostatnosti studentů a na jejich zralosti. Důraz je kladen na vyšší podíl samostudia, využívání různých informačních zdrojů, včetně Internetu a samostatnost při práci. Vzhledem k vyzrálosti studentů využívá vyšší studium adekvátní metody a formy výchovy a vzdělávání: přednášky, semináře, konzultace, diskuse k problémům, rozbory seminárních prací, kolokvia, apod.
Podrobné informace o Vyšším odborném studiu podává Mgr. Andrea Dvořáková na tel. čísle: 734 681 120.
PROFIL ABSOLVENTA
Absolvent je vzděláván tak, aby získal nejen odborné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také širší obecnější vzdělání. V oblasti výkonu profese absolvent vychovává a instruuje pacienty k pravidelné a systematické preventivní péči o ústní hygienu. Stanovuje úroveň individuální hygieny, provádí nácvik postupů a technik ústní hygieny a kontrolu jejich účinnosti. Provádí vstupní a kontrolní vyšetření ústní dutiny v rozsahu určeném zubním lékařem včetně získání anamnézy, zhodnocuje stav parodontu a měkkých tkání, kazivost chrupu. Provádí rentgenové vyšetření, stanovení a vyhodnocení parodontologických indexů. Odstraňuje zubní plak a kámen z mezizubních a supragingiválních a subgingiválních prostorů, upravuje povrchu zubů depuračními a leštícími pastami či profylaktickými materiály. Provádí odborné čistění zubů, bělení a obdobné estetické úpravy, odstraňuje retenční místa plaku.

Adresa školy